SINH HOẠT CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

01:00PM: Ngồi Thiền – Lễ Phật - Lễ GĐPT

01:30PM: Học Tiếng Việt

02:15PM: Học Phật Pháp/Chuyên Môn/Văn Nghệ/Sinh Hoạt Tự Trị

03:15PM: Dây Thân Ái – Chia Tay

THIS COMING SUNDAY (September 18th, 2022)

SINH HOẠT TUẦN NÀY

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI CHU NIÊN HỘI NGỘ 2022.pdf

Khóa tu học tại Tu viện Bích Nham.

Thời gian: 10/07/2022 - 10/10/2022

Địa điểm: Tu viện Bích Nham, New York.

Chi tiết: TBD.
Hoa Nghiêm Temple Address and Direction:

Thank you for a wonderful 25 years Hoa Nghiêm! Special thanks to all of the members and leaders who have sent in Dear Hoa Nghiêm videos, your contribution is appreciated. [Britney Bui - 2020]

Hoa Nghiem in 180s by Htr. Britney Bui