Facebook
Instagram

SINH HOẠT CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 

01:00 PM: Ngồi Thiền – Lễ Phật - Lễ GĐPT

01:50 PM: Học Tiếng Việt

02:50 PM: Snack & Sinh Hoạt Tự Trị

03:50 PM: Phật Pháp - Văn Nghệ - Chuyên Môn

04:40 - 5:00 PM: Dây Thân Ái – Chia Tay 

 

Hoa Nghiêm's Upcoming Events

(Ngành Oanh Vũ/Children members will have regular activities on Sunday, May 19)


Hoa Nghiêm Temple Address and Direction: