Dharma For Teenagers

Bậc Hướng Thiện

Bậc Sơ Thiện 2019

L1. REVIEW

L2. REVIEW: Tứ Diệu Đế

L3. Sơ lược về Bát Chánh Đạo (Basic Noble Eightfold Path)

L4. Mindfully Eating - Em Thực Tập: Ăn Trong Chánh Niệm

L5. Tứ Ân - Presentation Review Quiz

L6. Ngũ Giới - Presentation - Review Quiz 1, Quiz 2

L7. Tam Độc

L8. Lục Hoà

L9. Tứ Nhiếp Pháp

L10. Tổ Chức Đơn Vị GĐPT

L11. Thiền Hơi Thở (docx) or (pdf)

L12. Nghiệp Báo (The Law of Karma): (docx) or (pdf)

L13. Sự Tái Sanh (Rebirth): (docx) or (pdf)

L14. Nghi Thức Thông Thường (The Common Ceremony) (docx) or(pdf)

L15. Phật A Di Đà (docx) or (pdf)

L16. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (docx) or (pdf)

Bậc Trung Thiện

Bậc Chánh Thiện