GÂY QUỸ CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG - 2020

"Lá Lành Đùm Lá Rách" - Fundraising event to help flood victims from Central of VietnamĐể hưởng ứng phong trào "Lá Lành Đùm Lá Rách" gây quỹ cứu trợ những nạn nhân lũ lụt của miền Trung, Việt Nam, GĐPT Hoa Nghiêm sẽ có chương trình gây quỹ "Khỏe Cho Mình và Tốt Cho Người". Để khuyến khích các em đoàn sinh tham gia tích cực, các em chỉ có người sponsor cho các em thì các em có thể gây quỹ giúp đỡ Miền Trung mà không sợ không có tiền đóng góp :-) Các em sẽ được tập thể dục để giúp cho sức khỏe của mình và những ai sponsor cho các em sẽ là người đóng góp thiện tài để gây quỹ. Cứ mỗi 10 cái hít đất hoặc 10 lần nhảy Jumping Jack thì các em sẽ được $1. Các em làm càng nhiều thì số tiền sẽ được tăng lên. Chương trình gây quỹ sẽ được kéo dài từ 10/25/20 đến 11/15/20. Điều kiện: Mỗi lần làm, chúng ta phải thu hình lại và gởi về cho thư ký GĐPT Hoa Nghiêm tại địa chỉ email: nguyenhiep@hoanghiem.org. Vào cuối ngày 11/15/20, các anh chị sponsors sẽ nhận được email và hình ảnh báo cáo là các em đã gây quỹ được bao nhiêu. Các anh chị Sponsors có thể gởi thiện tài về cho thủ quỹ của GĐPT Hoa Nghiêm qua PayPal nguyendieu@hoanghiem.org hoặc Zelle về 703-606-0664 (Hang Duong). Chương trình này được mở rộng cho Phụ Huynh và Huynh Trưởng nếu các anh chị có thể kiếm được người sponsor cho mình ;-) Điều kiện giống như trên. Vì để tăng thêm phần tích cực cho cuộc vận động gây quỹ này, hình ảnh/video của các em sẽ được chia sẻ trên mạng lưới social media (Facebook, Instagram, GĐPT Hoa Nghiêm's website). THE GOAL IS TO REACH 20,000 PUSH-UPS & JUMPING JACKS. In response to the "Lá Lành Đùm Lá Rách" movement to raise funds to aid flood victims in Central Vietnam, GDPT Hoa Nghiem decide to host a fundraising program "Healthy For Yourself and Good for People". To encourage you to participate actively, you need someone to sponsor you so you can raise money to help Central Vietnam with no need to contribute money :-) You will be exercising to help your health and your sponsors will be the donors to raise money. For every 10 push-ups or 10 Jumping Jacks, you will raise $1. The more you work, the more money will be raised. The fundraising program will run from 10/25/20 to 11/15/20. At the end of 11/15/20, the sponsors will receive an email and photo/video to report how much they have raised. Sponsors can send their contribution money to the treasurer of GDPT Hoa Nghiem by PayPal nguyendieu@hoanghiem.org or Zelle to 703-606-0664 (Hang Duong). Conditions: Each time you do the workout, you have to record it and send it to the secretary of GĐPT Hoa Nghiem at nguyenhiep@hoanghiem.org. This program is extended to Parents and Leaders if they can get sponsors for themselves ;-) The conditions are the same as above. To add positivity & awareness to this fundraising campaign, their photos / videos will be shared on social media networks (Facebook, Instagram, GDPT Hoa Nghiem's ​​website).